Mã bưu chính Quảng Nam 2023 cập nhật new nhất hiện nay

Mã bưu chính Quảng Nam (hay Mã bưu điện Quảng Nam, Zip Postal Secret Quảng Nam, Zip Secret Quảng Nam, Postal Secret Quảng Nam) là 1 chuỗi ký tự động bao gồm số hoặc chữ, nhằm xác định vùng vị trí tới của những thư tín hay bưu phẩm. Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Mã bưu chính tỉnh Quảng Nam new gồm 5 ký tự động thay đổi cho mã bưu chính cũ 6 ký tự động được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương.

Về cấu trúc Mã bưu chính sẽ gồm 5 ký tự động cụ thể như sau:

  • Chữ số trước tiên xác định mã vùng.
  • 2 ký tự động trước tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
  • 4 ký tự động trước tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

mã bưu chính có mấy số

Mã bưu chính Quảng Nam là 57000, dưới đây là danh sách mã bưu chính của toàn bộ thành phố, huyện tại tỉnh Quảng Nam như: Tam Kỳ, Hội An, Biền Bàn, Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước.

mã bưu chính quảng nam

1. Mã bưu chính Quảng Nam là 51000

2. Mã bưu chính thành phố Tam Kỳ Quảng Nam là 51100

3. Mã bưu chính thành phố Hội An Quảng Nam là 51300

4. Mã bưu chính thị xã Điện Bàn Quảng Nam là 51400

5. Mã bưu chính huyện Thăng Bình Quảng Nam là 51200

6. Mã bưu chính huyện Duy Xuyên Quảng Nam là 51500

7. Mã bưu chính huyện Đại Lộc Quảng Nam là 51600

8. Mã bưu chính huyện Đông Giang Quảng Nam là 51700

9. Mã bưu chính huyện Tây Giang Quảng Nam là 51800

10. Mã bưu chính huyện Nam Giang Quảng Nam là 51900

11. Mã bưu chính huyện Nông Sơn Quảng Nam là 52000

12. Mã bưu chính huyện Quế Sơn Quảng Nam là 52100

13. Mã bưu chính huyện Hiệp Đức Quảng Nam là 52200

14. Mã bưu chính huyện Phước Sơn Quảng Nam là 52300

15. Mã bưu chính huyện Nam Trà My Quảng Nam là 52400

16. Mã bưu chính huyện Bắc Trà My Quảng Nam là 52500

17. Mã bưu chính huyện Tiên Phước Quảng Nam là 52600

18. Mã bưu chính huyện Phú Ninh Quảng Nam là 52700

19. Mã bưu chính huyện Núi Thành Quảng Nam là 52800

Xem thêm: Quảng Nam thuộc miền nào